Úrad kontrolóra adresy meny

4035

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Plán kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 9. Schválenie odmeny primátora a hlavného kontrolóra za 4. Q. 2010 10. Diskusia občanov ( o 17,00 hod) 11. Interpelácie 12. Rôzne 13.

Úrad kontrolóra adresy meny

  1. Lunapark coin reddit
  2. Neplatný kód triedy. prosím skúste znova
  3. Saudská arábia rijál voči usd
  4. Kúpiť rovnaký token uk
  5. Obchodník s bitcoinmi v pakistane
  6. 11 usd v aud
  7. Predajte staré mince online

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo . Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. p. Ružena Brodová Hrabkov č.

Úrad pre regulá mládež IDX200004-1 20200135 Cestovné a PHM počas Hľadáme talenty zima 2020 1.kemp 10.1.2 Pavel Bílik Plávanie 30200003 Licencie plávanie letná sezóna 2020 Priama účasť SPV 30200009 20190016 Projektové riadenie, práce na projekte Tokio 2020 11/2019 50933191 Mira Mažgutová 30200029 0012020 dovoz 35942614 ERB

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úrad kontrolóra adresy meny

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Rôzne 13. Návrh uznesenia 14. Záver. Pavel Slezák v.r.

Úrad kontrolóra adresy meny

086 44 Kuková. Termín odovzdania prihlášok : do 18.02.2021 do 15  obec Pukanec, kontakt: Obecný úrad Pukanec, Námestie Mieru 11, 935 05 Pukanec, e-mail: pukanec@pukanec.sk, Tel.: +421 (0)36 6393 529. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.

pred Obecným úradom v Riečke. Matričný úrad na základe Zákona č. Povolenie na zmenu mena nie je potrebné , ak ide o zmenu: a. cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, b. mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení Útvar hlavného kontrolóra &mi Adresa: Obecný úrad Turová, Turová 110, 962 34.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Kontrolná činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 11. 2.

Úrad kontrolóra adresy meny

101 2010. 102 2014. 103 2015. 103 2014.

2021 Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24.

ako bitcoin rieši problém s dvojitým výdajom
paypal účet uk poplatky
stanoviť limitné ceny akcií
hlboká cena akcie
aplikácia monero wallet
zakladateľ telegramu x

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Čl. 4 ods. 2, 3 Zásad odmeňovania členov Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa o kontrole plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s: - ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Všetky potrebné emailové adresy a telefónne čísla nájdete na webovej stránke mesta Šaľa https://sala.sk v sekcii ,,Chcem vybaviť“ – Mestský úrad. Taktiež Vás žiadame, aby ste Mestský úrad v Šali navštívili len v nevyhnutných prípadoch a ak to vyžaduje situácia.